STOWARZYSZENIE PRZYJAZNA SZKOŁA PRZY ZESPOLE SZKÓŁ DRZEWNYCH

W LESKU


Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła rozpoczęło swoją działalność w 2004 roku, założone zostało z myślą o polepszeniu warunków edukacyjnych młodzieży, wspieraniu aktywności zawodowej, współpracy ze środowiskiem lokalnym, zapewnienie młodzieży bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu, poprawy infrastruktury szkoły.
Od początku swojej działalności Stowarzyszenie współpracowało z innymi organizacjami działającymi już od dłuższego czasu w środowisku lokalnym. Prowadziło akcje charytatywne na rzecz sierot, dzieci niepełnosprawnych oraz brało udział
w jednorazowych akcjach pomocowych dla dzieci dotkniętych nieuleczalną chorobą.   Nauczyciele zrzeszeni w stowarzyszeniu prowadzili, jako wolontariusze zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży z zakresu rękodzieła artystycznego, sportu- piłka siatkowa, koszykówka, piłka nożna, wyjazdy na basen oraz turystyczno-krajoznawcze. Młodzież uczestnicząca w zajęciach brała również udział, jako wolontariusze w znakowaniu szlaków rowerowych z projektu Zielony Rower – Greenway Karpaty Wschodnie.
W związku z narastającym zainteresowaniem wśród młodzieży zajęciami pozalekcyjnymi, zarząd stowarzyszenia wystąpił z wnioskiem o granat pieniężny do Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci Młodzieży na zajęcia pozalekcyjne i otrzymał dotację w wysokości 32 908 złotych. Program realizowany był cały rok szkolny 2007/2008.
W ramach dotacji powstało 9 kółek zainteresowań, dzięki którym młodzież mogła aktywnie i pożytecznie spędzić czas wolny, poszerzała swoje wiadomości wykorzystując przy tym zakupione z programu nowoczesne środki dydaktyczne.
Członkowie stowarzyszenia biorą czynny udział w szkoleniach na rzecz pozyskiwania grantów pieniężnych z Unii europejskiej. Jesteśmy otwarci na współprace ze środowiskiem lokalnym, samorządami na szczeblu gminy oraz powiatu. Obecnie stowarzyszenie uzyskuje środki pieniężne na dziania statutowe ze składek członkowskich oraz z wniosków o dotację.

Staraniem zarządu Stowarzyszenia otrzymaliśmy 25.02.2009 r. postanowienie z Sądu rejonowego w Rzeszowie o wpisaniu nas do rejestru Organizacji Pożytku Publicznego.
Dzięki tym zabiegom od 2010 roku każdy podatnik może wesprzeć naszą działalność na rzecz młodzieży 1% podatku.
Zarząd oraz członkowie Stowarzyszenia pracują charytatywnie i zgodnie ze statutem nie pobiera wynagrodzenia za wykonywaną pracę.

WSKAZÓWKI
Wszyscy, którzy płacą podatek dochodowy od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący
•    dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych), bez względu na to, w jaki sposób rozliczają się z fiskusem;
•    osoby, które opodatkowane są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
•    ci, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i korzystają z liniowej 19-procentowej stawki podatku (uwaga, osoby te dopiero w tym roku uzyskały możliwość przekazania 1% podatku dla OPP);
•    emeryci, ale pod warunkiem, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie.
Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła przy Zespole Szkół Drzewnych znajduje się w wykazie organizacji pożytku publicznego. Posiadamy statut prawny takiej organizacji, co oznacza, że jesteśmy uprawnieni do otrzymywania
1 proc.